Voorwaarden en Privacy

  • Home
  • Voorwaarden en Privacy

Voorwaarden en Privacy

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website goeiescheids.nl en zijn diensten.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Het gebruik van goeiescheids.nl

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Goeiescheids.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Goeiescheids.nl garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Goeiescheids.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Diensten

Informatie en gegevens over diensten die Goeiescheids.nl aanbiedt zijn onder voorbehoud. Bij aantoonbare fouten in de informatie of gegevens over diensten zal Goeiescheids.nl samen met de getroffen partij zoeken naar een passende oplossing, dan wel het vergoeden van reeds betaalde diensten.

Informatie gebruiken

Goeiescheids.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo`s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopieren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Goeiescheids.nl of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.